બ્યોર્નસ્ટૈર્ન પોતાનાં કવિત્વને અપાયેલી મહાન અંજલી…

કવિ, નવલકથાકાર, નાટ્યકાર એવા નોર્વેનાં સાહિત્યકાર બ્યોર્નસ્ટૈર્ન બ્યોનર્સન (૧૮૩૨-૧૯૧૦) તેમની રાજકિય પ્રવૃતિઓને કારણે વિરોધીઓનાં રોષનાં ભોગ બન્યાં હતાં. એકવખત તેમનાં વિરોધીઓએ તેમનાં ઘર ઉપર હુમલો કરી ઘરની બારીઓ તોડી નાખી હતી. એ પછી જુસ્સામાં અને વિજયનાં ઉન્માદમાં વિરોધીઓનાં ટોળાંએ નોર્વેનું રાષ્ટ્રગીત ‘હા, અમે ચાહીએ છીએ આ દેશ આમારો.’ ગાયું. આ ગીતનાં રચિયતા બ્યોર્નસ્ટૈર્ન બ્યોનર્સન પોતે જ હત્તાં. આ પ્રસંગને બ્યોર્નસ્ટૈર્ન પોતાનાં કવિત્વને અપાયેલી મહાન અંજલી સમાન ગણાવે છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s