કેટલાક ઓછા જાણીતા ગુજરાતી શબ્દો

હોડીમાં રાંધવા માટેની જગ્યા = સુરધન

પંદર-સતર વર્ષની ઉમરનાં હોવું = બાખરો

સફર દરમિયાન વહાણ/હોડીનાં તળીયે ચોંટી જતાં છીપલાં = કડો

ખટપટીયો, દગાખોર એવો નકામો માણસ = કાવુંસીયો

આંસુ = રૂંગા

ચુપચાપ થઇ જવું = કાલાબોકાલાં

મધ્યમ કદની હોડી = પડી

ઠપકો = ઉપાલંભ

નાગાઇ ઉપર ઉતરવું / નાગાઇ કરવી = નાંગાદવાજા

દરીયાઇ માછલીમાંથી બનતો પુલાવ(વાનગી) = માઇકુલાલ

પોતાની નાત સિવાઇનો માણસ = બારવારો

જાડી/તગડી/માંસલ પણ જરા અણઘડ સ્ત્રી = ઢોલફાડ્ય

હોડી/વહાણમાં રહેલી સાવ નાની તિરાડમાંથી દરિયાનું પાણી હોડીમાં અંદર ભેગું થાય તે = ઘામટ

માછલાને કાપીને ધોયા પછી તેની ગંધવાળુ પાણી = મછડુંડન

ભગવાન = કિરતાર

દરીયામાંથી મોટા જથ્થામાં માછલાં મળી આવવા તે = પરતલ

દરીયાઇ ભરતી પહેલાનો લાગતો પાણીનો ધક્કો = વીળ

દરીયાઇ ઓટ પહેલાનો લાગતો પાણીનો ધક્કો = હાલર

શરીર = વપુ

નગારૂ = ત્રંબાળુ

રાત્રે કુતરાં લાંબાઢાળે રૂવે/રાગડાં તાણે તે = રવાડ

સફરની હોડી/વહાણનાં તળીયે રહેલું મુખ્ય જાડુ લાકડું (જેનાં ઉપર હોડીનું બાંધકામ થાય) = પઠાણ

માછલા પકડવા માટે હોડીને દરીયામાં લઇ જવી તે = લોધ

ઘેટાબકરાનું મોટું થયેલું બચ્ચું = હલવાનીયું

ઝાકળનો પવન = ઘાવરવાવડો

બરફ ખાંડવા માટેની લાકડાની મોટી હથોડી = મોગરી

ખૂબ જ મારવું તે = ઢાબરવું

ફરતે બાંધેલી દિવાલ (વરંડો) = બરમદા

યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે ત્રણ મુખ્ય નાડીઓમાંની વચલી નાડી = સુષમણા (અન્ય બે ઇડા, પિંગલા)

બારીક રેશમી વસ્ત્ર = દુકૂલ

તેજસ્વી તારો સૂર્ય = તરણિ

હ્દય / અંત:કરણ = સ્વાન્ત

કપટ/દગાબાજી = કૈતવ

દુશ્મન = અરિ

મહામુશ્કેલીથી નિવારી શકાય તેવું = દુર્નિવાર

માંદુ પડેલું / બીમાર થયેલું = આજાર

વરસાદ અંગેની વિદ્યા = પર્જન્યવિદ્યા

Advertisements